یکشنبه, 22 تیر 1399
کمیسیون فرهنگی

پوستر

نام و نام خانوادگی:

سمت :

محمد جوادشاکر

رئیس

جاوید عیدانی

نائب رئیس

منصوری خواه

منشی

 

 

حسین عطری

 

 

عضو

 

 

عبدالرضا آسایش

 

 

عضو